Obchodné podmienky

 
I. Možnosti doručenia, platba za tovar a ceny za doručenie

 
1. Kuriérom v rámci Slovenska DPD
(do 2 prac. dní od objednania)

Najrýchlejší spôsob dopravy priamo k vám. Množstevné zľavy viď bod 3.

Cena za doručenie:     4,00 € (s DPH)
Možnosti platby:     prevodom vopred

Nákup s platbou on-line neposkytujeme.

 
2. Nákup v Českej republike

V Českej republike distribúciu väčšiny našich produktov zabezpečuje Maranatha o.s. Viac info na www.maranatha.cz

 
3. Množstevné zľavy

nákup nad 30,- €     zľava 5%
nákup nad 100,- €     zľava 7%
nákup nad 160,- €     zľava 10%

 
II. Všeobecné obchodné podmienky

 
1. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a spôsob doručenia.

 
2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

V prípade stornovania objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru ‘na objednávku’, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru prišlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
– nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 
3. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne (viď I.)

 
4. Záruka

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Predavajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad – faktúra, ktorá obsahuje jednotlivé položky zásielky s rozpisom cien a DPH. Faktúra je zároveň záručným listom tovaru na nej uvedenom. Záruka 24 mesiacov sa vzťahuje na poruchy nahrávky, nie na mechanické poškodenie nosičov. Reklamácie vybavujeme v súlade so znením Zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. Prv, než nám zašlete tovar na reklamáciu nás kontaktujte (studionadej@casd.sk, tel. 02/4363 3181, mobil +421 902 306 747). Náklady na poštovné reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi znáša zákazník. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá. Reklamačná doba 30 dní začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).

 
5. Neprebraté zásielky

Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť kupujúcemu vzniknutú škodu (poštovné a balné). V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. V prípade, že kupujúci už nemá záujem o objednaný tovar, postupuje sa podľa bodu 2. „Storno objednávky zo strany kupujúceho“. V opakovaných prípadoch neprevzatia tovaru zo strany kupujúceho si môže predávajúci nárokovať aj poplatok za oneskorenie platby za tovar.

 
6. Zákaznícky servis

Zákaznícke emaily prijaté na adrese studionadej@casd.sk spracuje náš zákaznícky team čo najskôr, najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia.

Právo zákazníka na vrátenie tovaru

Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.studionadej.sk je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom – písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať ako balík – doporučenú zásielku (nie dobierka) na adresu ŠTÚDIO NÁDEJ, Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2, prípadne doručiť osobne. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípadoch

  • tovar nie je v pôvodnom balení (tovar bol rozbalený)
  • tovar je mechanicky poškodený

III. Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu v Objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Predávajúci týmto oznamuje Kupujúcemu, že Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie jeho zmluvných a zákonných povinností vyplývajúcich a súvisiacich s Kúpnou zmluvou, v ktorej Kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len ako „Nariadenie“) ; Predávajúci zároveň vyhlasuje, že nespracuje osobitnú kategóriu osobných údajov Kupujúceho v zmysle čl. 9 a čl. 10 Nariadenia.

4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho spracúva v súlade s čl. 5 Nariadenia.

5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním Objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a pre ďalšie účely.

6. Kupujúci bude pred odoslaním Objednávky na akceptáciu vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky potvrdil, že Predávajúci mu dostatočným a zrozumiteľným spôsobom oznámil:

6.1. svoje identifikačné údaje;

6.2. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí Kupujúcemu objednaný Tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácií;

6.3. účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a následné plnenie z nej;

6.4. že bude spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v ust. bodu 18.2 a 18.1;

6.5. že požadované údaje je Kupujúci povinný poskytnúť.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

7.1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané;

7.2. účel spracúvania osobných údajov;

7.3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu: identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný a identifikačné údaje sprostredkovateľa;

7.4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie;

7.5. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

7.6. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

7.6.1. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje;

7.6.2. informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté;

7.6.3. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené;

7.6.4. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené;

7.6.5. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov;

7.7. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;

7.8. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie;

7.9. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Nariadenia, alebo iného predpisu; Kupujúci môže likvidáciu osobných údajov požadovať, resp. namietať spracúvanie osobných údajov na základe bezplatnej písomnej žiadosti s predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej páv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť ďalším spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktoré boli predmetom námietky, bez zbytočného odkladu zlikvidovať.

8. Kupujúci má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na výlučne automatizovanom spracúvaní, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú; to neplatí na automaticky generované potvrdenie o prijatí Objednávky zasielané Predávajúcim pred uzatvorením Kúpnej zmluvy.

9. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

10. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho podľa tohto II. a III. článku, resp. vyhovieť požiadavkám Kupujúceho a písomne ho informovať najneskôr do 30 odo dňa prijatia žiadosti alebo požiadavky.

11. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v III. článku, resp. v rozsahu s akým Kupujúci súhlasil v rámci ním daného súhlasu.

12. Predávajúci oznamuje Kupujúcemu, že jeho osobné údaje budú poskytnuté tretej strane – prepravcovi, ktorý bude doručovať Tovar Kupujúcemu.

13. Kupujúci berie na vedomie, že všetky informácie, údaje, poznatky a postupy, ktoré získa pri uskutočňovaní práv podľa II. a III. článku, sú predmetom obchodného tajomstva Predávajúceho. Kupujúci sa zaväzuje, že ich žiadnym spôsobom neposkytne žiadnej tretej osobe a bude dôsledne dbať o ich utajenie.

14. Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi Kupujúceho bude zaobchádzať a nakladať v súlade s dobrými mravmi a platnými predpismi, a tieto nebude obchádzať.