Licenčná zmluva a podmienky používania digitálnych kópií

verzia 1.0 | platná od 22. 02. 2022 | Stiahnuť (PDF, 94 kB)

Táto zmluva medzi koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len „Používateľ“) a ŠTÚDIO NÁDEJ, s. r. o., so sídlom Cablkova 3305/3, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 401 955 (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorá nadväzuje na Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa a podmienky pre užívanie autorských diel stanovené zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v.z.n.p., upravuje podmienky používania digitálnych kópií audiovizuálnych diel alebo zvukových záznamov (ďalej len „Digitálne kópie“), na ktoré sa vzťahujú ust. § 82 ods. 1 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v.z.n.p. a ktoré sú poskytované na stiahnutie Používateľom prostredníctvom e-shopu www.studionadej.sk po časovo obmedzenú dobu od uzatvorenia kúpnej zmluvy k tovaru dodávanému na hmotnom nosiči (CD alebo DVD), po časovo obmedzenú dobu od uzatvorenia bezodplatnej zmluvy v súvislosti s produktmi nadobudnutými darom alebo po časovo neobmedzenú dobu od uzatvorenia bezodplatnej zmluvy v súvislosti s produktmi Poskytovateľa, ktoré sú v katalógu produktov v e-shope www.studionadej.sk zaradené do kategórie „Produkty zdarma“ (ďalej len „Služba“), pričom týmto spôsobom sa Digitálne kópie dostávajú do dispozičnej sféry Používateľa.

Používateľ je povinný sa s podmienkami tejto zmluvy a s podmienkami používania Digitálnych kópií riadne oboznámiť a tieto záväzné podmienky dodržiavať, inak sa vystavuje hrozbe sankčného postihu zo strany Poskytovateľa alebo iných oprávnených osôb. Podmienky používania Digitálnych kópií sú bližšie precizované aj na stránke https://www.studionadej.sk/zlavy-a-ponuky/ v časti Produkty 2v1 a Produkty zdarma. Používateľ je oprávnený si Digitálnu kópiu prostredníctvom Služby stiahnuť a túto Digitálnu kópiu alebo Digitálne kópie používať vtedy a len vtedy, ak bezvýhradne súhlasí s podmienkami ich používania stanovenými touto zmluvou (vrátane tých vyplývajúcich zo zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v.z.n.p.), ktorá je dostupná na stránke https://www.studionadej.sk/licencna-zmluva/, inak nie je oprávnený si tieto stiahnuť a akýmkoľvek spôsobom ich používať. Táto zmluva má formulárových charakter, t.j. môže sa buď prijať alebo odmietnuť (tak v prípade produktov z kategórie „Produkty 2v1“ aj „Produkty zdarma“), pričom Používateľ berie na vedomie a akceptuje, že Digitálna kópia je v prípade produktov z kategórie „Produkty 2v1“ samostatne nepredajná a umožňuje sa jej nadobudnutie (stiahnutie) Používateľom len v súvislosti s a) realizovanou kúpou produktu z tejto kategórie – tovaru cez Službu, ktorý sa dodá na CD alebo DVD nosiči, alebo b) darom prostredníctvom Služby, a v tejto súvislosti sa umožňuje, aby Používateľ nadobudol Digitálnu kópiu do svojej dispozície a mohol ju užívať spôsobom súladným s touto zmluvou.

 

1. Služba

Služba umožňuje Používateľovi vyhľadávať a zakupovať produkty – tovary Poskytovateľa na CD alebo DVD nosiči a v tejto súvislosti nadobúdať licencie aj k Digitálnym kópiám týchto produktov a tieto sťahovať (nadobúdať k nim prístup) pre vlastné použitie alebo ich darovať inému Používateľovi. Služba umožňuje tiež vyhľadávať a bezodplatne sťahovať (nadobúdať prístup) produkty Poskytovateľa zaradené v kategórii „Produkty zdarma“, pričom aj na tieto produkty a ich Digitálne kópie sa vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy. Používateľ berie na vedomie, že prístup k Digitálnej kópii produktu zaradeného v kategórii „Produkty 2v1“ za účelom jej stiahnutia do zariadenia Používateľa je poskytnutý len po časovo termínovanú dobu v trvaní štrnásť (14) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a plnej úhrady stanovenej alebo dohodnutej kúpnej ceny za daný tovar na CD alebo DVD nosiči, pričom uplynutím tejto doby právo Používateľa na nadobudnutie (stiahnutie) Digitálnej kópie zaniká bez vzniku akéhokoľvek kompenzačného nároku Používateľa, ktorý zodpovedá za včasnosť využitia práva na nadobudnutie Digitálnej kópie (k tovaru Poskytovateľa, ktorý tvorí predmet uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Používateľom). Táto doba sa nepredlžuje ani v prípade, ak je tovar cez Službu kupovaný za účelom daru. Za úhradu kúpnej ceny za produkt z kategórie „Produkty 2v1“ sa považuje pripísanie dohodnutej alebo stanovenej kúpnej ceny na účet Poskytovateľa (t.j. úhrada kúpnej ceny je závislá od zvoleného spôsobu platby), pričom Používateľ berie na vedomie a akceptuje, že Digitálnu kópiu k tomuto produktu si môže stiahnuť až od tohto dňa (úhrady kúpnej ceny za predmetný tovar).

 

2. Podporované zariadenia a softvér

Používateľ plne zodpovedá za voľbu zariadenia a softvéru použitého za účelom používania Digitálnej kópie, pričom berie na vedomie, že Digitálne kópie sa poskytujú len v súboroch formátu *.mp3 (audio produkty) a *.mp4 (video produkty), ktorých spustenie a prehratie ich obsahu je možné na štandardne používaných softvérových prehrávačoch týchto súborov (dostupných tak v bezplatnej ako aj platenej forme, a rovnako tak používaných pre počítačové zariadenia, mobilné zariadenia či iné digitálne zariadenia). Používateľ uzatvorením tejto zmluvy vyhlasuje, že disponuje zariadením aj softvérom potrebným na používanie Digitálnej kópie v súlade s touto zmluvou a nepožaduje bližšie poučenie Poskytovateľom o technických parametroch zariadení alebo softvéru potrebných na používanie Digitálnej kópie. Používateľ nesie zodpovednosť za akýkoľvek následok spôsobený tým, že Digitálnu kópiu použije na nepodporovanom zariadení alebo prostredníctvom nepodporovaného softvéru.

 

3. Sprístupnenie Digitálnej kópie

Po uhradení Poskytovateľom určenej kúpnej ceny a prípadne aj ďalších poplatkov za tovar Poskytovateľa prístupný cez Službu, ktorý si Používateľ vybral z ponuky Poskytovateľa z kategórie „Produkty 2v1“, Poskytovateľ udeľuje Používateľovi licenciu k stiahnutiu a používaniu Digitálnej kópie v súlade s touto zmluvou (ďalej len „Licencia“) a Digitálnu kópiu sprístupňuje k stiahnutiu po časovo obmedzenú dobu určenú touto zmluvou a jej následnému používaniu spôsobom súladným s touto zmluvou. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Digitálnej kópie cez internet – cez zaregistrovaný zákaznícky účet Používateľa v e-shope www.studionadej.sk len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ je oprávnený si Digitálnu kópiu prevziať (stiahnuť) po jej sprístupnení k stiahnutiu (prevzatiu). Od momentu prevzatia digitálnej kópie Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za splnené. Ustanovenie sa vzťahuje aj na prípad nadobudnutia Digitálnej kópie darom prostredníctvom Služby. Ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na produkty z kategórie „Produkty zdarma“, ku ktorých Digitálnym kópiám nadobúda Používateľ prístup bezodplatne s možnosťou stiahnutia Digitálnej kópie po časovo neobmedzenú dobu bez potreby registrácie zákazníckeho účtu.

 

4. Darovanie Digitálnej kópie

Po nadobnudnutí Licencie je Používateľ oprávnený ju darovať inému Používateľovi podľa vlastného výberu so zákazníckym účtom zaregistrovaným v e-shope www.studionadej.sk (ďalej len „Príjemca“), a to výlučne cez darovací formulár prístupný stlačením tlačidla „Darovať digitálne kópie“ na stránke https://www.studionadej.sk/moj-ucet/na-stiahnutie/. Používateľ môže darovať len takú Licenciu, ktorú zatiaľ nevyužil – nezačal sťahovať Digitálnu kópiu, ku ktorej mu bola Licencia udelená. Darovaním Licencie je Používateľovi odňatý prístup k stiahnutiu a používaniu Digitálnej kópie. Poskytovateľ následne udelí Licenciu Príjemcovi, ktorý už v pozícii nového Používateľa je pred jej využitím povinný sa s podmienkami tejto zmluvy oboznámiť a tieto záväzné podmienky dodržiavať.

 

5. Používanie Digitálnej kópie

Poskytovateľ poskytuje Používateľovi nevýhradné právo uchovávať Digitálnu kópiu, spúšťať a prehrávať jej obsah v neobmedzenom počte, výlučne len pre svoje vlastné, osobné a nekomerčné použitie, pričom pod osobné použitie spadá aj použitie Digitálnej kópie zo strany členov domácnosti Používateľa (najmä blízkych osôb v domácnosti Používateľa) a pod nekomerčné použitie spadá aj použitie Digitálnej kópie Používateľom, ktorý je právnickou osobou, ak je Digitálna kópia použitá za účelom realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu a ak je Digitálna kópia použitá najviac tromi (3) osobami, ktoré sú s Používateľom v zamestnaneckom alebo inom obdobnom právnom vzťahu.

 

6. Obmedzenia

Ak nie je špecificky uvedené inak, Digitálna kópia je chránená zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v.z.n.p. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Digitálnej kópii alebo akejkoľvek jej časti akejkoľvek tretej strane (teda prenechávať Digitálnu kópiu do odplatného alebo bezodplatného užívania tretej osobe) a nesmie odstraňovať popisy alebo označenia súborov týkajúce sa vlastníctva a autorských práv uvedené v Digitálnej kópii. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Digitálnu kópiu, ak je táto chránená. Nesmie tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

 

7. Zákaz nelegálneho používania a Výhrada práv

Používateľ nemôže používať Službu ani Digitálnu kópiu pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a a) zaplatením za tovar z kategórie „Produkty 2v1“, spolu s ktorým sa udeľuje licencia k Digitálnej kópii stiahnuteľnej cez Službu po časovo termínovanú dobu alebo b) nadobudnutím licencie k Digitálnej kópii produktu z kategórie „Produkty 2v1“ darom alebo c) nadobudnutím Digitálnej kópie produktu z kategórie „Produkty zdarma“ bezodplatným spôsobom, nedochádza k prenosu duševného vlastníctva Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Digitálnej kópie sú licencované, nie samostatne predávané, a takáto licencia k používaniu Digitálnej kópie sa poskytuje len v súvislosti s kúpou tovaru alebo v súvislosti s darovaním produktu cez Službu, ku ktorému sa Digitálna kópia za podmienok dohodnutých touto zmluvou poskytuje (Produkty 2v1), pričom takáto licencia je nevýhradného charakteru, čo sa vzťahuje aj na Digitálne kópie produktov z kategórie „Produkty zdarma“.

 

8. Zmeny Služby

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť Službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči Používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

 

9. Ukončenie

Práva Používateľa vyplývajúce z tejto zmluvysú automaticky ukončené bez upozornenia v prípade, ak Používateľ poruší akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy alebo zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v.z.n.p., ktoré sa vzťahujú na používanie Digitálnych kópií. V prípade takéhoto ukončenia musí Používateľ ukončiť akékoľvek používanie Služby alebo Digitálnych kópií a Poskytovateľ môže zamedziť prístup Používateľa k Službe alebo jej jednotlivým častiam, alebo k Digitálnej kópii bez nároku na vrátenie uhradenej kúpnej ceny za tovar – produkt kupovaný cez Službu alebo jej časti Používateľovi. O porušení tejto zmluvy je Používateľ povinný informovať Poskytovateľa do nasledujúceho dňa, odkedy k porušeniu došlo a špecifikovať druh a rozsah porušenia tejto zmluvy.

 

10. Oddeliteľnosť

Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými alebo neúčinnými (alebo boli v čase uzatvorenia tejto zmluvy), nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení a zmluvné strany sa na podnet Používateľa zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie iným ustanovením, ktoré rešpektuje vôľu zmluvných strán vyjadrenú v predchádzajúcich ustanoveniach.

 

11. Zmeny a doplnenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť túto zmluvu (podmienky používania Digitálnych kópií) na základe vlastného uváženia, pričom na základe týchto zmien a doplnení nie je oprávnený uložiť Používateľovi povinnosť k poskytnutiu dodatočného finančného plnenia ako odplaty za umožnenie používania Digitálnej kópie. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke https://www.studionadej.sk/licencna-zmluva/. Využívanie Služby a Digitálnej kópie Používateľom nasledujúce po zmene je vyjadrením súhlasu Používateľa so zmeneným znením tejto zmluvy a zmenených podmienok používania Digitálnych kópií.

 

12. Vyhlásenie o záruke

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa Službu a Digitálne kópie na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním Služby alebo Digitálnej kópie Používateľovi vznikne. Služba, Digitálna kópia, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so Službou sú finálne a Používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak Poskytovateľ neurčí inak alebo nie je inak určené v tejto zmluve.

 

13. Osobitné vyhlásenie Používateľa

Používateľ berie na vedomie a akceptuje, že ustanovenia tejto zmluvy a práva a povinnosti k Digitálnym kópiám sa vzťahujú len na tie tovary – produkty Poskytovateľa ponúkaných cez Službu, ktoré sú v katalógu produktov v e-shope www.studionadej.sk označené, resp. zaradené do kategórie „Produkty 2v1“ a „Produkty zdarma“.

 

14. Osobitné ustanovenie vo vzťahu k odstúpeniu od kúpnej zmluvy

Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán uzatvorenej kúpnej zmluvy (k produktom z kategórie „Produkty 2v1“) sú uvedené na stránke https://www.studionadej.sk/vratenie-a-reklamacie/, v Reklamačnom poriadku a ostatných dokumentoch, ktoré boli sprístupnené Používateľovi, a ktorý sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením s týmito oboznámil. Používateľ berie na vedomie a akceptuje, že Poskytovateľ prostredníctvom e-shopu www.studionadej.sk vie dosledovať, či po kúpe produktu z kategórie „Produkty 2v1“ bola jeho Digitálna kópia Kupujúcim stiahnutá a v prípade jej stiahnutia zaniká právo Používateľa (Kupujúceho) na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy, ku ktorej je táto zmluva akcesorickej povahy a ktoré sú vzájomné závislé.

. . .

Pre komunikáciu ohľadom tejto zmluvy môže Používateľ kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke https://www.studionadej.sk/kontakty/.