Podmienky spracúvania osobných údajov

verzia 1.0 | platná od 22. 02. 2022 | Stiahnuť (PDF, 91 kB)

Informačná doložka

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v.z.n.p. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

 

1. Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

1.1 Prevádzkovateľom osobných údajov je obchodná spoločnosť ŠTÚDIO NÁDEJ, s. r. o., so sídlom Cablkova 3305/3, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 401 955 (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.2 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné:

 1. a) adresa pre doručovanie – ŠTÚDIO NÁDEJ, s. r. o., Cablkova 3305/3, 821 04 Bratislava II;
 2. b) adresa elektronickej pošty – info@studionadej.sk;
 3. c) telefón – +421 2 4363 3181;

(ďalej len „Kontaktné údaje Prevádzkovateľa“).

1.3 Prevádzkovateľ nevymenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

2. Poskytnutie osobných údajov

2.1 Návštevník e-shopu www.studionadej.sk ako fyzická osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“ alebo „Subjekt údajov“) vyplnením a odoslaním registračného formulára pre založenie zákazníckeho účtu v rámci e-shopu Prevádzkovateľa udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytuje Subjektu údajov podľa čl. 13 GDPR nižšie uvedené informácie.

2.2 Prevádzkovateľ bude na základe udeleného Súhlasu o Subjekte údajov spracúvať nasledujúce osobné údaje (či už v súvislosti so založením zákazníckeho účtu, odberom newsletteru a s tým súvisiacim udeleným súhlasom k spracovaniu osobných údajov):

 1. a) meno a priezvisko, pokiaľ bolo vyplnené;
 2. b) e-mailová adresa, pokiaľ bola vyplnená;
 3. c) telefónne číslo, pokiaľ bolo vyplnené;
 4. d) adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, pokiaľ bola vyplnená ako potencionálne relevantný údaj;
 5. e) ďalšie informácie zodpovedajúce svojou povahou osobnému údaju, ktoré budú náhodne voľnou formou uvedené Subjektom údajov v administratíve zákazníckeho účtu v rámci e-shopu Prevádzkovateľa alebo ktoré Prevádzkovateľ nadobudne v súvislosti s administráciou odberu newsletteru;

(ďalej len „Osobné údaje“).

2.3 Prevádzkovateľ Osobné údaje získava: priamo od svojich zákazníkov (Dotknutých osôb) pri uzatváraní Zmluvy (za účelom plnenia práv a povinností zo zmluvné vzťahu vyplývajúcich); z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad verejné registre a evidencie; od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli svoje Osobné údaje a udelili Súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, prostredníctvom webovej stránky spoločnosti, a pod., vrátane poskytnutia za účelom odoberania newslettera); od osôb, ktoré vstupujú do objektov Prevádzkovateľa (vrátane záznamov z kamerového systému spoločnosti); od orgánov verejnej moci, poskytovateľov služieb alebo iných osôb. Prevádzkovateľ získava a spracúva Osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva Dotknutých osôb.

 

3. Účel spracúvania Osobných údajov

3.1 Prevádzkovateľ bude na základe udeleného Súhlasu spracovávať Osobné údaje (v rozsahu súhlasu udeleného Dotknutou osobou a s cieľom, pre ktorý bol Súhlas Dotknutou osobou udelený):

 1. a) pre zasielanie obchodných informácií Prevádzkovateľa a s ním majetkovo prepojených osôb, hlavne zasielanie ponúk a informačných e-mailov o službách ponúkaných Prevádzkovateľom a s ním majetkovo prepojených osôb a ďalších reklamných, marketingových či obchodných oznámení Prevádzkovateľa a s ním majetkovo prepojených osôb, vrátane prieskumu trhu alebo
 2. b) pre spracovanie ponúk, požiadaviek, dotazov alebo žiadostí Subjektu údajov zaslaných Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na internetových stránkach Prevádzkovateľa alebo
 3. c) pre založenie a vedenie zákazníckeho účtu Subjektu údajov v rámci e-shopu Prevádzkovateľa, vedenie evidencie objednávok Subjektu údajov u Prevádzkovateľa v zákazníckom účte Subjektu údajov, predvyplnenie údajov pri zadaní novej objednávky Subjektom údajov, vedenie zoznamu požiadaviek Subjektu údajov vo vzťahu k tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom v e-shope.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu Osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, preto sa s týmto ohľadom žiadne primerané záruky v intenciách § 21 ods. 2 v spojení s § 48 ods. 2 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov neposkytujú.

3.2 Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza na základe Súhlasu k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3.3 Udelenie Súhlasu nie je zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa a nie je ním podmienené ďalšie trvanie akéhokoľvek vzťahu.

 

4. Ďalší príjemcovia Osobných údajov

4.1 Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť Prevádzkovateľom sprístupnené týmto tretím osobám:

 1. a) externému poskytovateľovi účtovných a daňovo-poradenských služieb pre spracovanie účtovníctva a daňovej agendy Prevádzkovateľa;
 2. b) externému poskytovateľovi právnych služieb;
 3. c) externému poskytovateľovi platobných služieb v e-shope Prevádzkovateľa;
 4. d) externému poskytovateľovi prepravných služieb;
 5. e) orgánom verejnej správy;
 6. f) osobám majetkovo prepojeným s Prevádzkovateľom;
 7. g) osobám poskytujúcim Prevádzkovateľovi alebo ďalším príjemcom serverové, webové, cloudové alebo IT služby, či osobám, ktoré sú obchodnými partnermi Prevádzkovateľa, ak je to potrebné pre splnenie uvedených účelov.

4.2 Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať (poskytnúť) Osobné údaje Subjektu údajov tretím osobám z krajín mimo EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru.

 

5. Doba uchovávania Osobných údajov

Osobné údaje Subjektu údajov budú Prevádzkovateľom spracúvané:

 1. a) v prípade účelu podľa čl. 3 ods. 3.1 písm. a) po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracúvania Osobných údajov, najdlhšie však po dobu ekonomickej činnosti Prevádzkovateľa;
 2. b) v prípade účelu podľa čl. 3 ods. 3.1 písm. b) po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracúvania Osobných údajov, najdlhšie však po dobu ekonomickej činnosti Prevádzkovateľa;
 3. c) v prípade účelu podľa čl. 3 ods. 3.1 písm. c) po dobu aktívneho užívania zákazníckeho účtu Subjektu údajov v rámci e-shopu Prevádzkovateľa, najdlhšie však tri (3) roky od posledného prihlásenia Subjektu údajov do zákazníckeho účtu.

 

6. Práva Subjektu údajov

6.1 V súlade s predpismi na ochranu osobných údajov má Subjekt údajov tieto práva:

6.1.1 Právo na prístup k Osobným údajom u Prevádzkovateľa, čo znamená, že Subjekt údajov môže kedykoľvek požiadať o potvrdenie Prevádzkovateľa, či Osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané, a pokiaľ sú, za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracúvané, či má právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania alebo vzniesť námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získané, a či dochádza na základe spracúvania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Subjekt údajov má tiež právo získať kópiu Osobných údajov v intenciách GDPR, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Prevádzkovateľ požadovať primeranú náhradu administratívnych nákladov súvisiacich s vybavením žiadosti Dotknutej osoby;

6.1.2 Právo na opravu Osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o opravu alebo doplnenie Osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné alebo neúplné;

6.1.3 Právo na výmaz Osobných údajov, čo znamená, že Prevádzkovateľ musí vymazať Osobné údaje pokiaľ:

 1. a) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 2. b) Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracúvania;
 3. c) Subjekt údajov vznesie námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie;
 4. d) spracúvanie je protiprávne alebo
 5. e) to ukladá zákonná povinnosť alebo rozhodnutie súdu či z iného dôvodu (napr. v prípade porušenia pravidiel ochrany Osobných údajov, v prípade kvalifikovaného plynutia času – uplynutí stanovenej alebo dohodnutej doby spracovania Osobných údajov a pod.);

6.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, čo znamená, že pokiaľ sa nevyriešia sporné otázky ohľadom spracúvania Osobných údajov, konkrétne pokiaľ:

 1. a) Subjekt údajov popiera presnosť Osobných údajov;
 2. b) spracúvanie je protiprávne, ale namiesto výmazu Osobných údajov chce Subjekt údajov ich spracúvanie len obmedziť;
 3. c) Prevádzkovateľ už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale Subjekt údajov áno, alebo
 4. d) pokiaľ Subjekt údajov vznesie námietku proti spracúvaniu podľa čl. 6.1.6 tejto informačnej doložky,

tak Prevádzkovateľ môže mať Osobné údaje len uložené a ďalšie spracúvanie je podmienené súhlasom Subjektu údajov, prípadne tým, že tieto Osobné údaje sú potrebné z dôvodu určenia (potvrdenia), výkonu alebo obhajoby právnych nárokov Prevádzkovateľa;

6.1.5 Právo na prenesenie údajov, čo znamená, že Subjekt údajov má právo získať Osobné údaje, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi so súhlasom k spracúvaniu alebo pre účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte, a ďalej má právo, v prípade, že je to technicky predvídateľné, aby Prevádzkovateľ tieto údaje poskytol inému Prevádzkovateľovi;

6.1.6 Právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže u Prevádzkovateľa podať písomnú alebo elektronickú námietku proti spracúvaniu svojich Osobných údajov, následkom čoho Prevádzkovateľ Osobné údaje ďalej nespracúva, pokiaľ nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad oprávnenými záujmami Subjektu údajov (najmä v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti).

6.2 Všetky svoje práva, stanovené predchádzajúcim odstavcom, môže Subjekt údajov uplatniť u Prevádzkovateľa písomnou formou doporučeného listu alebo elektronickou formou prostredníctvom Kontaktných údajov Prevádzkovateľa.

6.3 Ďalej má Subjekt údajov právo podať sťažnosť proti spracúvaniu Osobných údajov na dozorný orgán – Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na adrese jeho sídla alebo prostredníctvom jeho webového sídla.

 

7. Odvolanie súhlasu

7.1 Tento Súhlas môže Subjekt údajov kedykoľvek odvolať písomnou či elektronickou formou prostredníctvom Kontaktných údajov Prevádzkovateľa.

7.2 Odvolaním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúca zo Súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním. Po skončení platnosti Súhlasu v súlade s týmto článkom Osobné údaje budú zmazané, pokiaľ pre ich ďalšie spracúvanie nebude existovať iný zákonný dôvod.