Všeobecné obchodné podmienky

verzia 1.0 | platná od 22. 02. 2022 | Stiahnuť (PDF, 117 kB)

Účelom Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je upraviť práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (spotrebiteľa alebo iného Kupujúceho) na druhej strane v súvislosti s predajom Tovaru Predávajúcim na základe uzatvorených kúpnych zmlúv za podmienok uvedených vo VOP a tiež upraviť práva a povinnosti súvisiace s užívaním webovej stránky www.studionadej.sk a upraviť súvisiace právne vzťahy.

Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim (a práva a povinnosti vyplývajúce z týchto vzťahov) sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou uzatvorenej kúpnej zmluvy spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (najmä § 588 a nasl.), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež inými predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa. V prípade, ak je zmluvným partnerom Predávajúceho iný Kupujúci ako spotrebiteľ (t.j. podnikateľ), riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (najmä § 409 a nasl.).

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Za účelom ustálenia obsahu a jednotného výkladu termínov používaných vo VOP sa význam (obsah) jednotlivých termínov ustaľuje na účely VOP nasledovne:

1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy https://www.studionadej.sk/, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie Tovaru ponúkaného Užívateľom (vrátane možnosti oboznámenia sa s jeho špecifikáciou a vlastnosťami);

1.1.2 „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnou stranou na jednej strane je spotrebiteľ a na druhej strane Predávajúci (dodávateľ); „Kúpna zmluva“ je synalagmatickou zmluvou, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu hnuteľnú vec (Tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu za Tovar a Tovar prevziať.

1.1.3 „Predávajúci“ (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, pričom ako podnikateľ spotrebiteľovi alebo inému Kupujúcemu ponúka alebo predáva výrobky a súvisiace plnenie špecifikované v E-shope. Predávajúcim je ŠTÚDIO NÁDEJ, s. r. o., so sídlom Cablkova 3305/3, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 401 955.

1.1.4 „Kupujúci“ je spolukontrahentom Predávajúceho a jedná sa o spoločnú kategóriu pre spotrebiteľa aj iného Kupujúceho (Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom). „Spotrebiteľom“ sa na účely VOP v súlade s § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania;

1.1.5 „Kupujúci“, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania;

1.1.6 „Uzatvorenie kúpnej zmluvy“ je kontraktačný proces, pričom objednávka Kupujúceho predstavuje návrh (ofertu) na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávkou vyjadruje Kupujúci súhlas s VOP, ktoré sú zverejnené v E-shope a sú dostupné v mieste sídla Predávajúceho. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú nevýhradným potvrdením (akceptáciou) objednávky zo strany Predávajúceho na znak jeho súhlasu byť viazaný podmienkami uvedenými v objednávke. Akceptáciou objednávky Kupujúceho Predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva v rozsahu špecifikovanom v akceptovanej objednávke Kupujúceho. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán kúpnej zmluvy sú vymedzené kúpnou zmluvou, VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa VOP stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvnej dokumentácie k uzatvorenej kúpnej zmluve medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy nemá Kupujúci právny nárok (t.j. je len na Predávajúcom, či objednávku Kupujúceho akceptuje, odmietne alebo predloží protinávrh Kupujúcemu);

1.1.7 „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru, alebo súvisiaceho plnenia, resp. zmenou jeho kvantity (https://www.studionadej.sk/kosik/);

1.1.8 „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9 „Prevádzkovateľom“ sa rozumie Predávajúci, ak správu E-shopu nevykonáva iný subjekt určený Predávajúcim. Všade tam, kde sa vo VOP použije termín „Prevádzkovateľ“, myslí sa tým súčasne aj „Predávajúci“, ak z konkrétneho ustanovenia nevyplýva inak, pričom uvedené platí aj vice versa;

1.1.10 „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené unikátne heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii a slúžia na jednoznačnú identifikáciu konkrétneho Kupujúceho v E-shope a databázach Predávajúceho. Kupujúci (Užívateľ) sa zaväzuje nesprístupniť prístupové údaje tretím osobám bez súhlasu Predávajúceho (Prevádzkovateľa);

1.1.11 „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov indikovaných v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu; Užívateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé údaje v súvislosti s Registráciou (najmä pravdivo vyplniť svoju e-mailovou adresu, identifikačné údaje a dodaciu adresu) a nesie zodpovednosť za údaje, ktoré v súvislosti s Registráciou Prevádzkovateľovi do formuláru uvedie.

1.1.12 „Užívateľ“ znamená akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá užíva E-shop bez ohľadu na to, či predloží Predávajúcemu objednávku (návrh na uzatvorenie zmluvy) alebo nie. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je Užívateľ v pozícii Kupujúceho a preto všade tam, kde sa vo VOP použije termín „Užívateľ“, myslí sa tým súčasne aj „Kupujúci“, ak z konkrétneho ustanovenia nevyplýva inak, pričom uvedené platí aj vice versa;

1.1.13 „Zákaznícky účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi na jeho žiadosť zriadená Registráciou (t.j. je pre každého Užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov do prihlasovacieho formulára. Prostredníctvom Zákazníckeho účtu pristupuje Užívateľ do svojho užívateľského rozhrania; Kupujúci je povinný vytvoriť si Zákaznícky účet v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy;

1.1.14 „Tovar“ znamená vec ponúkanú Predávajúcim na predaj Kupujúcemu (resp. potenciálnemu Kupujúcemu) prostredníctvom E-shopu a v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy sa Tovarom rozumie plnenie, ktorého dodanie Kupujúcemu je predmetom uzatvorenej kúpnej zmluvy (čím nie je dotknutý synalagmatický charakter uzatvorenej kúpnej zmluvy).

 

2. Kontraktačný mechanizmus

2.1 Objednávku (ofertu) vykoná Kupujúci vložením požadovaného Tovaru do nákupného košíka v E-shope, vyplnením svojich údajov a potvrdením (odoslaním) objednávky Predávajúcemu prostredníctvom E-shopu. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie produktu sú len ilustratívne, ak nie je pri konkrétnom Tovare uvedené inak.

2.2. Objednávka je odoslaná v momente, kedy sú vyplnené všetky povinné polia objednávkového formuláru a Kupujúci prostredníctvom E-shopu odošle objednávku (použitím na to určeného tlačidla – viď ďalšia veta tohto odseku), čím súčasne potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas s VOP a inými dokumentmi súvisiacimi s kontraktačným mechanizmom. Návrh sa považuje za odoslaný v momente stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne a úplné a nie je povinný tieto údaje kontrolovať či overovať.

2.3. Kúpna zmluva je uzatvorená okamžikom bezvýhradného prijatia objednávky (oferty) Predávajúcim. Predávajúci po obdržaní objednávky vyrozumie Kupujúceho elektronickou poštou o prijatí alebo odmietnutí objednávky, pričom potvrdenie o prijatí objednávky je potvrdením o uzatvorení kúpnej zmluvy. Doručenie potvrdenia o prijatí objednávky je finálnou podmienkou vzniku zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spolu s potvrdením o prijatí objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu na e-mail uvedený pri objednávke Tovaru aj URL link, prostredníctvom ktorého umožní Kupujúcemu si po časovo neobmedzenú dobu stiahnuť a uchovať si VOP či iné súvisiace dokumenty (vo formáte súboru *.pdf), s ktorými sa Kupujúci oboznámil v rámci kontraktačného mechanizmu, čo potvrdil odoslaním objednávky Predávajúcemu.

2.4. Náklady súvisiace s použitím komunikačných prostriedkov, dátového pripojenia, hardvérového a softvérového počítačového vybavenia, či telekomunikačných prostriedkov potrebných na odoslanie objednávky Predávajúcemu prostredníctvom E-shopu platí a znáša Kupujúci bez nároku na ich kompenzáciu Predávajúcim.

2.5. Predávajúci je oprávnený pred akceptáciou objednávky kontaktovať Kupujúceho za účelom opakovaného (dodatočného) potvrdenia objednávky. Predávajúci je oprávnený odmietnuť doručenú objednávku, najmä z dôvodu objektívnej nemožnosti dodať Kupujúcemu (oferentovi) požadovaný Tovar.

 

3. Kúpna zmluva

3.1 Na riadne uzatvorenú kúpnu zmluvu sa vzťahujú nasledovné ustanovenia VOP:

3.1.1 Kupujúci kupuje od Predávajúceho Tovar, ktorý si Kupujúci zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si zvolil alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za daný Tovar cenu, ktorá je uvedená pri zvolenom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu (celková kúpna cena za dodanie Tovaru v zvolenej kvantite Predávajúcim, ktorú bude Predávajúci Kupujúcemu fakturovať). S technickými parametrami Tovaru je Kupujúci povinný sa riadne oboznámiť pred odoslaním objednávky a nesie zodpovednosť za neoboznámenie sa s technickými parametrami objednaného Tovaru. V E-shope sú uvedené aktuálne a platné ceny, ktoré sú cenami konečnými, t.j. vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie Tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných dopravných (prepravných) nákladov a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci nákupného košíku v E-shope a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového Tovaru alebo po dobu časovo určenú a Kupujúci si môže objednať len také množstvo Tovaru, ktoré má Predávajúci reálne k dispozícii, resp. ktoré je reálne schopný Kupujúcemu dodať, pričom Predávajúci negarantuje okamžitú dostupnosť všetkých ponúkaných produktov (Tovarov). Aktuálne dostupné spôsoby dopravy Tovaru Kupujúcemu sú uvedené v E-shope pri vytváraní objednávky.

3.1.2 Kúpnu cenu Tovaru a prípadné ďalšie náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť:

 1. a) platbou v hotovosti pri osobnom prevzatí Tovaru;
 2. b) platbou v hotovosti na dobierku v prípade dopravy Tovaru Kupujúcemu, ak to konkrétny spôsob dopravy (z viacerých alternatív) umožňuje;
 3. c) bezhotovostnou platbou platobnou kartou pri kúpe Tovaru v prípade osobného prevzatia Tovaru alebo platobnou kartou dopravcovi, ak je táto platobná možnosť umožnená v E-shope;
 4. d) bezhotovostnou platbou platobnou bránou pri vytváraní objednávky prostredníctvom E-shopu, ak je táto platobná možnosť umožnená v E-shope (v prípade odmietnutia objednávky po úhrade ceny zodpovedajúcej kúpnej cene Tovaru sa takto uhradená čiastka vráti Kupujúcemu); alebo
 5. e) bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho vedený v peňažnom ústave, ktorý je špecifikovaný na vystavenej faktúre po prijatí objednávky Predávajúcim.

3.1.3 Predávajúci má právo až do momentu odoslania Tovaru Kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj doručenie oznámenia Kupujúcemu, že Tovar nemožno Kupujúcemu dodať. Právo na odstúpenie od zmluvy je dané aj vtedy, ak Kupujúci kúpi Tovar v E-shope za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby na strane Predávajúceho.

3.1.4 Až do úhrady kúpnej ceny Tovaru je Predávajúci oprávnený neodovzdať Tovar na poštovú prepravu alebo dopravu Kupujúcemu, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodli inak; to sa primerane týka aj osobného prevzatia Tovaru v mieste sídla Predávajúceho.

3.1.5 Spôsob zabalenia Tovaru určuje výhradne Predávajúci; spôsob zabalenia Tovaru môže na žiadosť a na náklady Kupujúceho zmeniť alebo upraviť.

3.1.6 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s balením a doručením Tovaru Užívateľovi, a to vo výške uvedenej v danej objednávke v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.7 Užívateľ má právo zvoliť si z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu jednak spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne spôsob dopravy Tovaru (ak je táto možnosť v okamihu objednávky Tovaru prípustná).

3.1.8 Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na realizáciu takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na realizáciu platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.9 V prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny Tovaru je Kupujúci povinný uviesť variabilný symbol alebo iný identifikačný údaj k bankovému prevodu, ktorý bol na tento účel určený Predávajúcim a Kupujúci nesie zodpovednosť za akýkoľvek následok súvisiaci s odoslaním platby bez uvedenia tohto predpísaného identifikačného údaju.

3.1.10 Kúpna cena Tovaru sa považuje za uhradenú pripísaním príslušnej čiastky (peňažnej sumy) na bankový účet vedený v peňažnom ústave určený na tento účel Predávajúcim alebo úhradou kúpnej ceny Tovaru v hotovosti v sídle Predávajúceho pri osobnom prevzatí Tovaru.

3.1.11 Predávajúci má právo poskytnúť Kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny Tovaru. Poskytnuté zľavy alebo akcie nemožno kombinovať, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak.

3.1.12 Súčasťou kúpnej ceny Tovaru nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Kupujúci vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Kupujúceho.

3.1.13 Na Kupujúceho prechádza vlastnícke právo k Tovaru okamihom úhrady celej kúpnej ceny Tovaru (ktorú Predávajúci Kupujúcemu fakturuje, bližšie viď ods. 3.1.10 VOP).

3.1.14 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu v primeranej lehote od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné a sú závislé primárne od kapacitných možností dopravcu či poštového podniku.

3.1.15 Predávajúci zašle vždy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru s náležitosťami riadneho účtovného dokladu v elektronickej podobe, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu.

3.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje Užívateľovi na zakúpený Tovar záruku v dĺžke uvedenej v Reklamačnom poriadku dostupnom na stránke https://www.studionadej.sk/reklamacny-poriadok/, ktorým sa upravujú práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou za vady dodaného Tovaru a súvisiace otázky zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcimi.

3.1.17 Nebezpečenstvo straty, poškodenia alebo zničenia Tovaru prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia zásielky (Tovaru) Kupujúcim alebo ním poverenou osobou od dopravcu (vrátane poštového podniku) alebo okamihom osobného prevzatia v mieste sídla Predávajúceho.

3.1.18 Užívateľ je oprávnený užívať zakúpený Tovar (či nadobudnuté Digitálne kópie audiovizuálnych diel a zvukových záznamov bez ohľadu na kategóriu ich zaradenia v katalógu produktov) len v súlade s podmienkami stanovenými Licenčnou zmluvou, ktorá má akcesorický charakter k uzatváranej kúpnej zmluve a ktorá je dostupná na stránke https://www.studionadej.sk/licencna-zmluva/.

 

4. Užívateľský účet a užívanie E-shopu

4.1 Užívateľ, ktorý chce nadobudnúť užívateľské právo k produktom (Tovarom) Predávajúceho z inej kategórie než kategória „Produkty zdarma“, má povinnosť zriadiť si v E-shope Registráciou Zákaznícky účet. Produkty z kategórie „Produkty zdarma“ si môže sťahovať (Digitálne kópie) aj bez Registrácie v E-shope.

4.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Zákazníckeho účtu prístupové údaje.

4.3 Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri každej nasledujúcej objednávke každého Tovaru prostredníctvom Zákazníckeho účtu (vrátane adresy na doručenie Tovaru), ktorú Užívateľ vykoná po prihlásení sa do svojho Zákazníckeho účtu.

4.4 Užívateľ nesmie poskytnúť tretím osobám pridelené prístupové údaje, ani umožniť akýkoľvek iný prístup do svojho Zákazníckeho účtu a Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za následky zavineného neoprávneného užitia prístupových údajov alebo Zákazníckeho účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia alebo ohrozenia prístupových údajov je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi, ktorý v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

4.5. Prevádzkovateľ týmto udeľuje Užívateľovi nevýhradnú licenciu k riadnemu užívaniu E-shopu spôsobom upraveným VOP.

4.6 Prevádzkovateľ má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie alebo užívateľské rozhranie.

4.7 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na nevyhnutnú dobu z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu alebo inej skutočnosti na strane Prevádzkovateľa.

4.8 Užívateľ je povinný pri užívaní E-shopu dodržiavať účinné právne predpisy Slovenskej republiky a právne záväzné akty EÚ, je povinný užívať E-shop riadne tak, aby iným subjektom nevznikali akékoľvek ujmy a aby užívanie bolo súladné s dobrými mravmi či zásadami poctivého obchodného styku. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívateľa Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je Užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

4.9 V prípade porušenia VOP alebo kúpnej zmluvy alebo účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo jednostranne zrušiť Zákaznícky účet a odmietnuť zodpovednému Užívateľovi zriadenie nového Zákazníckeho účtu. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť Zákaznícky účet Užívateľa aj v prípade, ak tento nie je využívaný po dobu dlhšiu ako 365 po sebe nasledujúcich dní, t.j. pokiaľ sa za uvedenú dobu Užívateľ do Zákazníckeho účtu neprihlásil.

 

5. Alternatívne riešenie sporov

5.1 V prípade, ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zamietne alebo na takúto žiadosť nezareaguje v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je:

 1. a) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia – ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk; alebo
 2. b) iný oprávnený subjekt zapísaný v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/),

pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.2 Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 ods. 3 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:

 1. a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 2. b) presné označenie Predávajúceho,
 3. c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 4. d) označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
 5. e) dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
 6. f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

5.3 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárska Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 

6. Ochrana osobných údajov

6.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2 Podrobné informácie o tom, ako Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje Užívateľov pri využívaní E-shopu sú upravené v Podmienkach spracúvania osobných údajov na stránke https://www.studionadej.sk/podmienky-spracuvania-osobnych-udajov/, kde sú detailne špecifikované spôsoby spracúvania osobných údajov a práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov (vrátane práv dotknutej osoby v intenciách GDPR).

 

7. Kontaktné údaje a doručovanie

7.1 Aktuálne platné kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívateľom sú uvedené vo VOP a v užívateľskom rozhraní E-shopu na stránke https://www.studionadej.sk/kontakty/.

7.2 Kupujúcemu sa Tovar doručuje na adresu uvedenú pri vytvorení objednávky v E-shope. Listiny doručované medzi zmluvnými stranami môžu byť doručované osobne, prostredníctvom poštového podniku alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Listiny zasielané Kupujúcemu sa zasielajú vždy na jeho kontaktnú adresu uvedenú pri vytváraní objednávky v E-shope. Listiny zasielané medzi Kupujúcim a Predávajúcim prostredníctvom poštového podniku sa považujú za doručené aj ak sa vrátili odosielajúcej zmluvnej strane s reláciou poštového podniku Adresát neznámy, neprevzaté v odbernej lehote alebo ak ich adresát odmietol prevziať, a to dňom vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane.

 

8. Vady Tovaru, odstúpenie od kúpnej zmluvy a limitácia náhrady škody

8.1 Otázky súvisiace s reklamáciou Tovaru, uplatnením práv zo zodpovednosti za vady dodaného Tovaru a možnosťou na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy sú upravené v Reklamačnom poriadku a súvisiacej dokumentácii (vr. Poučenia o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy) dostupných v užívateľskom rozhraní E-shopu na stránke https://www.studionadej.sk/pravne-dokumenty/.

8.2. V prípade Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, zodpovedá Predávajúci voči Kupujúcemu za akúkoľvek škodu, vrátane zmluvných pokút a zmluvných či zákonných sankcií, vzniknutú v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy, len v súhrnnej výške do 25 % z kúpnej ceny Tovaru bez DPH (fakturovanej sumy bez DPH) – teda bez ohľadu na počet porušení Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho. Limitácia škody podľa tohto ustanovenia sa neuplatní v prípade, ak bola škoda spôsobená úmyselným protiprávnym konaním Predávajúceho.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Na právne vzťahy neupravené VOP sa vzťahuje úprava obsiahnutá v Reklamačnom poriadku a súvisiacej dokumentácii a tiež ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v prípade Kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa na tieto vzťahy vzťahuje úprava zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

9.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ako orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou), tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa na obrátenie sa s podnetom (žiadosťou) na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

9.3 Kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že otváracou (prevádzkovou) dobou Predávajúceho je doba od 9:00 do 15:00 v každý pracovný deň, pričom len počas otváracích hodín posudzuje doručené objednávky Kupujúcich s cieľom zváženia ich akceptácie. Týmto nie je dotknutá možnosť nepretržitého využívania E-shopu. V prípade výpadku informačného systému Predávajúceho (E-shopu či iného počítačového vybavenia) alebo zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby. Zmeny v prevádzkovej dobe počas sviatkov alebo zmeny realizované z iných dôvodov je Predávajúci oprávnený vykonať oznámením na stránke E-shopu bez nutnosti zmeny VOP.

9.4 VOP nadobúdajú platnosť dňom 22. 02. 2022 a účinnosť dňom 22. 02. 2022 a uzatvorením kúpnej zmluvy sa stáva VOP súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi stranami kúpnej zmluvy.

9.5 VOP môže Predávajúci meniť alebo doplňovať, pričom týmto oprávnením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti VOP zo zmluvných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcimi. Obchodné podmienky Kupujúceho sú voči Predávajúcemu v súvislosti plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy neúčinné, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

. . .

Všeobecnými obchodnými podmienkami nie sú dotknuté práva a povinnosti spotrebiteľa vyplývajúce z platnej a účinnej legislatívy, najmä Zákona o ochrane spotrebiteľa, či iných predpisov regulujúcich spotrebiteľské vzťahy na vnútornom trhu.